Projekt „OSNAŽIVANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM…”


Projekt je omogućio prijenos specifičnih znanja i vještina te primjera dobre prakse partnerskih udruga te učinkovitiju provedbu politika u području invaliditeta i razvijanju prakse primjene Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

DDZ predstavlja udrugu sa najvećim brojem članova i najvećim iskustvom u provođenju brojnih socijalnih usluga od prijevoza OSI, osobnog asistenta, organiziranih savjetovališta, pomoći u kući, zagovaranja, ali pruža i jedinstvenu socijalnu uslugu Poludnevnog boravka – kontinuirane svakodnevne rehabilitacije članovima, koja je ujedno i područje ekspertize koje prenosi na ostale partnere. Također će partnerima prenijeti iskustva neformalnog obrazovanja, kampanja te djelovanja na primijeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
DDI je udruga koja djeluje na području cijele Županije u brojnim područjima ali iznimno kvalitetno provodi suradnju s lokalnom i regionalnom samoupravom, kao i lobiranje za politike vezane za OSI pa će to biti područje koje će kao primjer dobre prakse prenijeti ostalim partnerima.
UOSI Slatina je udruga koja djeluje na području od posebnog državnog interesa s iznimno malom stopom zaposlenosti te je udruga uz brojne aktivnosti koje provodi razvila ekspertizu u području zapošljavanja sa ciljem pružanja socijalnih usluga osobama starije životne dobi.
UOSIKAŽU također djeluje na području Županije od posebnog državnog interesa te uz niz aktivnosti koje provodi posebno zapažene rezultate postigla je u pružanju socijalnih usluga u ruralnim područjima što će i biti dio prijenosa znanja i vještina.
UIK je udruga koja je razvila iznimno velik broj usluga među kojima se posebno ističe usluga asistencije u nastavi koje će i biti predmet prenošenja znanja ostalim partnerima.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...